Üldtingimused

Vastutus. Kuulutuse esitaja vastutab isiklikult oma kuulutuse eest. Taskify ei vastuta kuulutuses avaldatud teenuse eest. Kuulutuse esitaja annab nõusoleku kuulutuse sisu avaldamiseks Taskify koostööpartnerite võrgukülgedel samade reeglite alusel, mis kehtivad kuulutusele selle avaldamisel Taskifys.

Autoriõigus. Kõik varalised õigused kuulutuse tekstile ja pildile loovutatakse Taskifyle.

Hüvitamine. Taskify ei vastuta kuulutusele vastuste saatmata jätmisest või vastuste hilinemisest tingitud kahju eest.

E-post. Isegi kui teid on kuulutusega seoses võimalik kätte saada ainult telefoni teel, mille numbri lisate kuulutuse teksti, on e-posti aadressi esitamine kuulutuse avaldamiseks kohustuslik.

Kuulutused. Kuulutustel peab olema lisatud profiilipilt ja kirjeldus. Taskify jätab õiguse profiili mitteavaldamiseks või kustutamiseks juhul, kui see ei vasta tingimustele.

Videoga, fotoga ja heliga (edaspidi video) kuulutuste lisatingimused

Käesolevaga kinnitate nõustumist alljärgnevate tingimustega, mis kehtivad Sinu kuulutuse videole lisaks kõikidele kuulutustele kohaldatavatele Taskify reeglitele.

 • Kõik vajalikud õigused kuulutuse videole kuuluvad teile, sest te ise olete selle materjali filminud või omate kõikide video loomisel osalenud isikute nõusolekut materjali kasutamiseks kuulutuse videona Taskify.ee keskkonnas vastavalt Taskify reeglitele ja tingimustele.
 • Sinu vastutate selle eest, et kõik kuulutuse videos äratuntavad isikud on teadlikud video kasutuseesmärgist ja on andnud oma kindla nõusoleku kuulutuse videos osalemiseks ning selle võimalikuks kasutamiseks Taskifyi poolt reklaami eesmärgil.
 • Te olete teadlik, et kuulutuse video ei tohi sisaldada autoriõigustega kaitstud materjale, sh autoriõigustega kaitstud muusikat, filmiklippe ega muid sarnaseid materjale, mille kasutamiseks kuulutuse videos puudub teil autori nõusolek.
 • Te annate Taskifyle õiguse kuulutuse videot vabalt käsutada, sh seda töödelda, salvestada või kopeerida, kohandada selle vormingut ja teha video üldsusele kättesaadavaks ükskõik millises meediakanalis. Taskify tohib kasutada kuulutuse videot Taskifyi reklaamimise eesmärgil teistes meediaväljaannetes.
 • Te loobute käesolevaga igasuguste hüvitisnõuete esitamisest Taskifyile seoses kuulutuse video kasutamisega Taskifyi poolt.
 • Te vastutate kolmandate isikute võimalike kahjuhüvitisnõuete eest seoses kuulutuse video sisuga.
 • Te ei ole kasutanud videoks otseühendusi aktiivsete veebikaameratega (live-cams) ega turva- ja valvekaamerate salvestatud materjale.
 • Te aktsepteerite Taskifyi õigust eemaldada Sinu kuulutuse video oma kodulehelt, kui videoga rikutakse Taskifyi hinnangul Taskifyi kehtestatud reegleid, kolmandate isikute õigusi või muid õigusakte.

Taskifyil on õigus kustutada reeglitele mittevastavad kuulutused sellest kuulutuse sisestajale eelnevalt teatamata.

Taskify ei avalda muu hulgas järgmiste teenustega seotud kuulutusi:

 • alkohol, narkootikumid, tubaka- ja nikotiinitooted, e-sigaretid
 • relvad, pürotehnika
 • kasiino- ja mänguautomaadid
 • võrkturundus
 • ravimid
 • teenused ja -seadmed
 • doonorelundid
 • pornograafilise sisuga kuulutused
 • solvava propaganda kuulutused
 • mobiiltelefonide koodi murdmise teenused

Prestige advisory OÜ, registrikood 14109441, haldab kuulutuste portaali www.taskify.ee (edaspidi Portaal), mis võimaldab Portaali kasutajatel kuulutada oma teenused.

Prestige advisory kogub ja töötleb järgmisi andmeid kasutajate kohta (edaspidi „Isikuandmed“):

 • Portaalis registreerimisel Kasutaja poolt avaldatud andmed: nimi, telefoninumber, e-posti aadress;
 • Portaali teenuste kasutamisel (pakkumiste esitamisel) kogutud andmed: kasutaja poolt Portaalis avaldatud aktiivsed/mitteaktiivsed, ootel, aegunud kuulutused;
 • Muul viisil Portaali kasutamise teel saadud andmed, näiteks Portaali vahendusel peetav kirjavahetus teiste kasutajatega, kasutajatoe osutamisel kogutavad kontaktandmed, kasutaja poolt salvestatud otsingud ja tellitud teavitused või lemmikuna tähistatud kuulutused.

Isikuandmete avaldamine Taskifyile on vabatahtlik, kuid võib olla vältimatult vajalik Portaali teenuste osutamiseks. Seega kui kasutaja otsustab Taskifyile Isikuandmeid mitte avaldada, ei saa Taskify kasutajale teenust osutada.

Taskify töötleb Portaali kasutajate Isikuandmeid järgmistel õiguslikel alustel:

 • Portaali kasutajale teenuse osutamiseks või teenuse osutamise tagamiseks;
 • Portaali kasutaja poolt Taskifyile antud nõusoleku alusel;
 • Taskifyile kohalduva juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • Taskifyi õigusliku huvi alusel. Näiteks on Taskifyil õigus töödelda kasutaja Isikuandmeid õigustatud huvi alusel pettuse ennetamiseks või oma IT-süsteemide võrguturbe ja teabe turvalisuse tagamiseks.

Taskify kasutab kogutud Isikuandmeid üksnes seaduses või käesolevas privaatsuspoliitikas sätestatud eesmärkidel, mh järgmistel eesmärkidel: Portaali teenuste osutamiseks, kasutajatoe pakkumiseks, personaalsete kommertsteadaannete ning pakkumiste tegemiseks, Portaali analüüsimiseks ja statistika tegemiseks, Portaali ja selle lisateenuste täiendamiseks.

Kasutajad kohustuvad Portaali teenuste kasutamisel teatavaks saanud teiste kasutajate Isikuandmeid (s.o. nimi, e-posti aadress, telefoninumber) töötlema üksnes kooskõlas käesoleva privaatsuspoliitikaga.

Taskify kui Isikuandmete vastutav töötleja vastutab Isikuandmete turvalisuse eest. Taskify võib edastada kogutud Isikuandmeid kolmandatele isikutele, nagu näiteks õigusabiteenust osutavale isikule, pilveteenuse osutajale, reklaam- ja turundusteenust pakkuvale isikule, veebilehe kasutusuuringute teostajale, veebi- ja tarkvaraarendajatele.

Lisaks võib Taskify edastada kasutaja poolt kuulutuses avaldatud Isikuandmeid (mh nime, kontaktandmed, teenusega seotud andmeid) pakutavate teenustega integreeritud teenuste pakkujale eesmärgiga edendada kuulutuses esitatud teenuse ja soodustada täiendavate pakkumiste saamist. Seejuures on Taskifyil õigus kasutada kuulutustes avaldatud Isikuandmeid mõnes muus Taskifyile kuuluvas portaalis.

Taskify on teinud kõik endast oleneva, et eelnimetatud kolmandad isikud tagaksid Isikuandmete konfidentsiaalsuse ja turvalisuse.

Kasutajate Isikuandmeid säilitatakse kuni kliendisuhte lõppemiseni. Kliendisuhte lõpetamiseks ning kogutud andmete kustutamiseks tuleb kasutajal esitada vastavasisuline avaldus Taskifyile e-posti aadressile info@taskify.ee.